Toelatingsvoorwaarden Brandweerman

Om deel te kunnen nemen aan de wervingsproeven van een zone, dien je eerst in het bezit te zijn van Federale geschiktheidsattest

Dit attest kan behaald worden in de Provinciale brandweerscholen.

Pas wanneer je in het bezit bent van het Federale geschiktheidsattest kan je deelnemen aan de wervingsexamens van de zones.

Toelatingsvoorwaarden Korporaal

Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van korporaal worden de leden van een openbare brandweerdienst toegelaten die:

 • op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, twee jaar dienstanciënniteit hebben, stage inbegrepen;
 • de stagedoende beroepskorporaals die houder zijn van het brevet van brandweerman;
 • de stage-doende onderluitenants die houder zijn van het brevet van brandweerman.

 

Toelatingsvoorwaarden Sergeant

Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van sergeant worden de leden van een openbare brandweerdienst toegelaten die

 • op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, sinds minstens twee jaar houder zijn van het brevet van korporaal;
 • de leden van een openbare brandweerdienst die minstens houder zijn van de graad van korporaal;
 • de stagedoende onderluitenants, die houder zijn van het brevet van korporaal.

 

Toelatingsvoorwaarden Adjudant

Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van adjudant worden de leden van een openbare brandweerdienst toegelaten die:

 • op datum van de inschrijving voor deze opleiding, sinds minstens twee jaar houder zijn van het brevet van sergeant;
 • de sergeanten, de eerste sergeanten, de sergeant-majoors en de stagedoende onderluitenants, die houder zijn van het brevet van sergeant.

 

Toelatingsvoorwaarden Officier

Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van officier, worden toegelaten:

 • de adjudanten;
 • de leden van een openbare brandweerdienst die, op datum van de inschrijving voor deze opleiding, houder zijn van een brevet van adjudant;
 • de stagedoende onderluitenants, die houder zijn van het brevet van adjudant.

 

Toelatingsvoorwaarden Technicus brandvoorkoming

Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van technicus brandvoorkoming worden toegelaten:

 • de leden van een openbare brandweerdienst die,op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, houder zijn van het brevet van officier en de officieren;
 • de leden van een openbare brandweerdienst die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, houder zijn van een van de diploma’s die toegang geven tot de betrekkingen van niveau 1 in het federale openbare ambt, bedoeld  in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut  van het Rijkspersoneel of houder zijn van een diploma vermeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 19 april 1990 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten.

 

Toelatingsvoorwaarden Crisissituatiebeheer

Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van crisissituatiebeheer worden toegelaten:

 • de officieren die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, houder zijn van het brevet van technicus brandvoorkoming;
 • de leden van een openbare brandweerdienst die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding, houder zijn van het brevet van officier en van het brevet van technicus brandvoorkoming.

 

Toelatingsvoorwaarden Dienstchef

Tot de opleiding voor het behalen van het brevet van dienstchef worden de officieren van een openbare brandweerdienst toegelaten die, op de datum van de inschrijving voor deze opleiding:

 • houder zijn van het brevet van technicus brandvoorkoming
 • houder zijn van het brevet van crisissituatiebeheer;
 • een dienstanciënniteit van minstens drie jaar hebben als officier, de stage inbegrepen.

 

Toelatingsvoorwaarden Brandweerduiker module II

Belgsich Staatsblad – 18.06.2010De kandidaat kan zich pas inschrijven voor module II na het slagen voor module I of na het behalen van een tweesterrenbrevet van de wereldconfederatie van onderwateractiviteiten (CMAS)Artikel 6. De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding van duiker zijn:1° lid zijn van het personeel van een openbare hulpdienst2° in het bezit zijn van de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de overheid waaronder de kandidaat ressorteert, om zich voor de opleiding in te schrijven;3° beschikken over het geschiktheidsattest bedoeld in artikel 25, §3, van het voorvermelde koninklijk besluit van 23 december 2003;4° na het vervuld hebben van de voorwaarden bedoeld in 1° tot 3°, slagen in een toelatingsproef, zoals bepaald in bijlage 2.