Het Federale geschiktheidsattest

Kandidaat-brandweerlieden, zowel vrijwilligers als beroeps, moeten voortaan allemaal dezelfde geschiktheidsproeven afleggen vooraleer ze kunnen worden aangeworven.

De invoering van de federale geschiktheidstest kadert in de recente hervorming van de brandweer en het nieuwe administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. In het verleden verschilden de toegangsproeven van korps tot korps. Nu komt er dus eenvormigheid. Vrijwilligers moeten ook hetzelfde kunnen als beroepsbrandweerlieden.

Opgelet, het behalen van het federaal geschiktheidsattest biedt geen garantie op een aanstelling als brandweerman/vrouw. Het is alleen een vereiste om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsproeven die zullen worden georganiseerd in de hulpverleningszones in functie van hun vacatures.

Waarvoor heb je het attest nodig?

Met het federale geschiktheidsattest op zak kun je deelnemen aan de aanwervingsproeven die hulpverleningszones (in functie van hun vacatures) organiseren. Het biedt uiteraard geen garantie op een aanstelling als brandweerprofessional en is gewoon de eerste selectiestap om bij de brandweer te solliciteren.

In heel het land zijn de selectieproeven hetzelfde. Het maakt ook geen verschil uit of je wil instromen als vrijwilliger of als beroepsbrandweerman. De geschiktheidsproeven worden voorlopig alleen georganiseerd voor het basiskader. Bedoeling is dat later ook proeven worden ingevoerd voor het officierenkader.

Bekwaamheidsproef bestaat uit drie delen

De geschiktheidsproeven bestaan uit drie delen: de competentietest, de operationele handvaardigheidstest en de fysieke proeven. Je moet eerst slagen voor de competentietest vooraleer je met de handvaardigheidstest kunt beginnen. Pas als je ook voor die tweede test slaagt, kun je deelnemen aan de fysieke proeven.

De competentietest peilt door middel van meerkeuzevragen naar algemene kennis op het niveau van het 6de jaar beroepssecundair onderwijs. Wat dat niveau precies is, daarvoor kun je online op zoek gaan naar de doelstellingen en eindtermen van 6e BSO.

De handvaardigheidstest gaat aan de hand van een aantal praktische opdrachten de technische vakkennis en vaardigheden van de kandidaat na.

De lichamelijke geschiktheidsproeven bestaan uit fysieke testen (optrekken, gehurkt lopen, slang slepen, trappenloop, de laddertest en de uithoudingstest. Meer details over deze lichamelijke proeven vind je in bijlage 1 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.  Meer informatie volgt.

Het attest is levenslang geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die slechts twee jaar geldig zijn.

Deelnemingsvoorwaarden

 • je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese economische ruimte of van Zwitserland
 • je bent 18 jaar of ouder
 • je gedrag is in overeenstemming met de beoogde betrekking.  Je staaft dit met een uittreksel uit het strafregister
 • je geniet burgerlijke en politieke rechten en je bent in orde met de dienstplichtwetten
 • je beschikt over een rijbewijs B
 • je beschikt over een recent medisch attest zodat je kan deelnemen aan de lichamelijke sportproeven
 • je beschikt over een zwembrevet van 100 meter (meestal heb je dat als kind via de school behaald)

Inschrijven

Zorg dat je volgende documenten (kopieën!) ter beschikking hebt op het moment van je inschrijving:

 • kopie identiteitskaart
 • uittreksel uit het strafregister module 1 (maximum 3 maanden oud). Dit document kan je aanvragen bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • indien van toepassing, een bewijs dat je je dienstplicht vervuld hebt (militiegetuigschrift)
 • kopie rijbewijs B
 • een recent medisch attest (maximum 1 maand oud op de dag van de inschrijving)

Maak je vooral geen zorgen: gaandeweg zal je de geschiktheidsproeven in het hele land en op uiteenlopende tijdstippen in meerdere brandweerscholen kunnen afleggen. Je bent vrij om de proevenreeks meerdere keren af te leggen tot je slaagt. Let wel op: je moet de drie proeven (competentietest, handvaardigheidstest en fysieke testen) altijd bij dezelfde brandweerschool afleggen.

Online inschrijven voor het Federaal geschiktheidsattest Basiskader kan vanaf maandag 9 januari  2023 tot vrijdag 17 februari 2023

Alle andere data voor inschrijvingen voor het behalen van het Federaal Geschiktheidsattest kan je vinden via
volgende link http://www.civieleveiligheid.be/nl/inhoud/hoe-word-je-brandweerman-vrouw